facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Raport AMRON-SARFiN: Lekkie osłabienie na rynku mieszkaniowym

 
Ostatni kwartał br. przyniósł spadek zarówno liczby (o 3,61%), jak i wartości (o 4,06%) nowych kredytów hipotecznych. W porównaniu z wynikami II kwartału zawarto 1 846 mniej umów kredytowych, których wartość była mniejsza o 345 mln zł.


Jak wynika z najnowszego Raportu AMRON-SARFiN, trzeci kwartał 2014 r. przyniósł osłabienie akcji kredytowej w polskich bankach w porównaniu z II kwartałem br. Poziom akcji kredytowej był również niższy niż w analogicznym okresie 2013.

Spadek dotyczył zarówno wartości, jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Liczba nowych umów wyniosła 43 653 (spadek o 4,06% wobec II kwartału), a ich łączna wartość sięgnęła 9,232 mld zł (spadek o 3,61% wobec II kwartału). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udzielono 2 120 mniej kredytów, a ich wartość spadła o 299 mln zł.
 
Prezentowane dane świadczą o lekkim osłabieniu w obszarze finansowania nieruchomości. Kilkuprocentowy spadek na rynku kredytów mieszkaniowych, chociaż jeszcze nie wskazuje stałego trendu, to z pewności powinien być sygnałem do szerszego monitorowania rynku. Przy spadającym zainteresowaniu programem "Mieszkanie dla Młodych", dyskusja dotycząca spójnego i długofalowego programu wspierania mieszkalnictwa pozostaje otwarta. Naszym zdaniem program ten powinien opierać się na promocji oszczędzania - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Jak wynika z 21. edycji Raportu AMRON-SARFiN, program MdM, który miał pełnić funkcję siły napędowej dla branży mieszkaniowej oraz wpłynąć pozytywnie na wzrost dostępności mieszkań, nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W III kwartale w ramach MdM banki zaakceptowały 3 253 wnioski, czyli o 589 wniosków mniej niż w poprzednim kwartale. Spadek zainteresowania programem notowany jest systematycznie od początku jego funkcjonowania, w pierwszym kwartale wyniósł ponad 10%, w II kwartale - 8,4%, a na koniec III kwartału - 7,5%.

Według Raportu AMRON-SARFiN Program "Mieszkanie dla Młodych" jest działaniem interwencyjnym, a nie systemowym. Problem bierze się m.in. z ustawowych założeń MdM, z których wynika, że na każdy rok jest przewidziana określona pula pieniędzy. To zaś, z której puli rocznej zostanie rozliczona dopłata dla danego klienta, zależy od daty oddania mieszkania do użytkowania. - mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.
 
W zakresie struktury nowych kredytów można zauważyć, że w III kwartale 2014 roku banki udzieliły mniej kredytów na kwotę do 100 tys. zł - ich wolumen spadł w porównaniu do ubiegłego kwartału o 1,75 p.p. i wyniósł 19,95%. Zmniejszyła się również liczba takich, których wartość przekracza 400 tys. zł, jednak zmiany te były nieznaczne. Lekko wzrósł natomiast wkład kredytów o wartości od 100 do 200 tys. zł i od 300 do 400 tys. zł, odpowiednio o 0,93 i 0,76 p.p.
 
W badanym kwartale zarejestrowano lekki spadek średniej wartości kredytu ogółem, która wyniosła 204 321 zł i była niższa o 0,88% od wartości zarejestrowanej w II kwartale 2014 roku. Znacznie, bo o 31,85%, tj. do 445 069 zł, zmniejszyła się natomiast przeciętna wartość kredytu denominowanego w walutach obcych. Wysokość przeciętnego kredytu w rodzimej walucie spadła o 2 294 zł do poziomu 203 398 zł.
Wykres 1. Liczba nowo podpisanych umów o kredyt (kwartalnie)   
                                                                    


Wykres 2. Wartość nowo podpisanych umów 
o kredyt (kwartalnie)

Tabela 3.Wartość nowo udzielonych kredytów w największych miastach w okresie III kw.2013 r.-III kw. 2014 r.


Trzeci kwartał bieżącego roku to kolejny okres wzrostów na rynku budownictwa mieszkaniowego, szczególną rolę w tych wynikach pełnili deweloperzy, którzy wciąż optymistycznie oceniają zarówno bieżącą sytuację rynkową, jak również prognozę jej rozwoju. Według wstępnych danych GUS, w analizowanym okresie firmy deweloperskie rozpoczęły budowę 18 955 mieszkań, co stanowiło wzrost o ponad 14% w porównaniu do wyników odnotowanych w poprzednim kwartale. Nieco mniejsza dynamika wzrostu dotyczyła nowych pozwoleń (wzrost o 6% kw/kw). W III kwartale bieżącego roku sektor deweloperski uzyskał pozwolenia na budowę 21 005 mieszkań.

Jak wynika z analizy danych transakcyjnych zgromadzonych w Systemie AMRON w III kwartale bieżącego roku nie zarejestrowano znacznych zmian średnich cen metra kwadratowego mieszkania. W Krakowie i Białymstoku odnotowano niewielki spadek średniej ceny transakcyjnej, odpowiednio o 44 i 11 zł/m2. W przypadku dwóch miast, tj. Wrocławia i Łodzi, przeciętna cena wzrosła o ponad 100 zł/m2, dokładnie - 114 zł/m2 we Wrocławiu i 125zł/m2 w Łodzi. W pozostałych miastach zaobserwowano nieznaczne wzrosty - od 37 do 77 zł/m2.

Wykres 3. Średnie ceny transakcyjne metra kwadratowego mieszkania w wybranych miastach w okresie I kw. 2009 r. – III kw. 2014 r. w ujęciu kwartalnym


źródło: AMRON 

Wyraź swoją opinię/zdanie