facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

RPP w grudniu pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie

 W dniach 2-3 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej;
Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych wzrost gospodarczy w III kw. utrzymał się na relatywnie wysokim poziomie. W strefie euro natomiast dynamika PKB – mimo nieznacznego przyspieszenia – pozostała niska, a wskaźniki koniunktury sygnalizują możliwość utrzymywania się niskiego wzrostu aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach. Towarzyszy temu relatywnie niska dynamika PKB w największych gospodarkach wschodzących, która w ostatnim okresie osłabiła się w Rosji i Chinach.
W ostatnim miesiącu nadal obniżały się ceny ropy naftowej. Wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja to utrzymywaniu się bardzo niskiej inflacji w wielu krajach. W najbliższym otoczeniu Polski – w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej – inflacja pozostaje zbliżona do zera. 
Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną, utrzymując stopy procentowe na historycznie niskich poziomach, a Europejski Bank Centralny i Bank Japonii realizują programy skupu aktywów. 
W Polsce, w III kwartale roczna dynamika PKB obniżyła się do 3,3% r/r (z 3,5% w II kw.). Stabilnemu wzrostowi konsumpcji towarzyszyło przyspieszenie wzrostu inwestycji. Równocześnie spowolnił wzrost eksportu i importu. W rezultacie wkład eksportu netto do wzrostu PKB pozostał ujemny. Dane za październik wskazują, że dynamika produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej pozostały na niskim poziomie, a produkcja budowlano-montażowa obniżyła się. Towarzyszy temu stabilny wzrost akcji kredytowej zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. 

Według BAEL w III kw. nastąpiło przyspieszenie wzrostu liczby pracujących w gospodarce, co przyczyniło się do dalszego spadku bezrobocia. Jednocześnie presja płacowa pozostaje ograniczona, na co wskazuje utrzymująca się umiarkowana dynamika wynagrodzeń w gospodarce.
W październiku dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się do -0,6% r/r. Towarzyszyło temu obniżenie wskaźników inflacji bazowej, co potwierdza brak presji popytowej w gospodarce. Utrzymał się także spadek cen produkcji 2/2 sprzedanej przemysłu, co wskazuje na brak presji kosztowej w gospodarce. Towarzyszą  temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się – mimo pewnego spowolnienia – stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. 

Jednocześnie Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Jeśli napływające dane będą potwierdzały spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz utrzyma się niski wzrost w otoczeniu polskiej gospodarki, to Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki
pieniężnej. 

źródło: NBP

Wyraź swoją opinię/zdanie