facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

"Mieszkanie dla młodych" kontra "Rodzina na swoim"

Z końcem 2012 roku dobiegł końca rządowy program dopłat "Rodzina na swoim". Po rocznej przerwie powraca pomoc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. Od stycznia 2014 roku młode osoby chcące kupić mieszkanie od dewelopera, z rynku pierwotnego, będą mogły skorzystać z nowego rządowego programu "Mieszkanie dla młodych". W jego ramach mogą liczyć na jednorazową dopłatę do wkładu własnego.

Za serwisem rodzina.gov.pl prezentujemy najważniejsze różnice w obu programach. Lp.

Kryterium

Rodzina na swoim

Mieszkanie dla młodych

1

Beneficjenci

·         małżeństwa;

·         osoby samotnie wychowujące dzieci;

·         osoby samotne

·         małżeństwa;

·         osoby samotnie wychowujące dzieci;

·         osoby samotne

2

Rodzaj wsparcia

Dopłaty do odsetek od kredytu mieszkaniowego

Dofinansowanie wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego

3

Wiek beneficjentów

Do 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka;
w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - brak ograniczeń

Do 35 lat, w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka

4

Wysokość wsparcia

Do 50% odsetek naliczonych według stopy referencyjnej (WiBOR 3M + 2 pp.)

·         10% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku beneficjentów bezdzietnych,

·         15% wartości odtworzeniowej mieszkania w przypadku beneficjentów posiadających dzieci

5

Dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu dziecka

Brak

5% wartości odtworzeniowej mieszkania na spłatę części kredytu w przypadku urodzenia 3-ciego (lub kolejnego) dziecka w okresie 5 lat od nabycia mieszkania

6

Możliwość posiadania innego mieszkania

·         w przypadku rodzin - konieczność zbycia;

·         w przypadku singli - brak możliwości

Brak możliwości - wsparcie tylko na zakup pierwszego mieszkania

7

Przedmiot wsparcia

·         budowa lub zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego;

·         rynek pierwotny i wtórny

·         zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

·         rynek pierwotny

8

Powierzchnia mieszkania

·         w przypadku domów jednorodzinnych - do 140 m2 (dopłata do 70 m2);

·         w przypadku mieszkań dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci - do 75 m2 (dopłata do 50 m2);

·         w przypadku mieszkań dla singli - do 50 m2 (dopłata do 30 m2)

·         w przypadku lokali mieszkalnych - do 75 m2 (lub 85 m2, gdy nabywca wychowuje co najmniej 3 dzieci);

·         w przypadku domów jednorodzinnych - do 100 m2 (lub 110 m2, gdy nabywca wychowuje co najmniej 3 dzieci);

9

Cena mieszkania

Iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika:

·         1,0 dla rynku pierwotnego;

·         0,8 dla rynku wtórnego

Iloczyn współczynnika 1,1 i średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanego dla:

·         miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,

·         pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,

·         miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa

10

Kredyt mieszkaniowy

·         udzielony beneficjentowi wsparcia,

·         w walucie polskiej,

·         zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej i pozostającego do spłaty kredytu niezależna od zmiany kursów walut

·         kwota kredytu może zostać powiększona wyłącznie o:
- jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem - do wysokości 2 % kwoty kredytu przed doliczeniem składek ubezpieczenia kredytu,
- jednorazowe i płatne z góry składki ubezpieczenia kredytu

·         udzielony beneficjentowi wsparcia,

·         w walucie polskiej,

·         wyłącznie na zakup mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego),

·         na okres co najmniej 15 lat,

·         w kwocie co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania,

·         zmiana wysokości raty kapitałowo-odsetkowej i pozostającego do spłaty kredytu niezależna od zmiany kursów walut

11

Dodatkowi kredytobiorcy

zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie beneficjenta wsparcia

zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie beneficjenta wsparcia

12

Ograniczenia stosowania wsparcia

stosowanie dopłat podlega zaprzestaniu w przypadku:

·         postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności,

·         uzyskania przez beneficjenta w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (z wyłączeniem ich nabycia w drodze spadku),

·         dokonania przez beneficjenta w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

dofinansowanie podstawowe podlega proporcjonalnemu zwrotowi, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania beneficjent przeznaczy wsparcie na cele nie służące zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności:

·         zbył prawo własności lub współwłasności tego mieszkania,

·         dokonał wynajęcia lub użyczenia mieszkania,

·         dokonał zmiany sposobu użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,

·         uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (z wyłączeniem spadku).Wyraź swoją opinię/zdanie