facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

FAQ

Na jakim etapie prac legislacyjnych jest ustawa?

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadzająca program „Mieszkanie dla młodych” (Dz. U. poz. 1304) została opublikowana 8 listopada 2013 r.

Ile program „Mieszkanie dla młodych” będzie kosztował budżet państwa? Z jakich środków zostanie to sfinansowane?

Szacuje się, że w latach 2014-2022 kwota wydatków z tytułu finansowego wsparcia udzielanego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” wyniesie 3,553 mld zł. Źródłem finansowania nowego programu będą środki budżetowe przekierowane z wygaszenia starego (tworzymy nowy system częściowego zwrotu VAT) systemu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Jakiego typu mieszkania będą objęte programem „Mieszkanie dla młodych”?

Finansowym wsparciem objęte będzie nabycie nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny) od osoby, która wybudowała  to mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa).

Czy program obejmuje zakup mieszkań na rynku wtórnym?

Nie przewiduje się objęcia programem mieszkań z rynku wtórnego.

Czy z programu będą mogły skorzystać osoby budujące dom jednorodzinny tzw. systemem gospodarczym?

Tak, mimo uchylenia w projekcie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym pozostawiono możliwość skorzystania po dniu 1 stycznia 2014 r. ze zwrotu podatku VAT przy zakupie materiałów budowlanych tym osobom fizycznym, które prowadząc budowę systemem gospodarczym zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia zaproponowano powiązać z dotychczasowym zakresem oddziaływania pomocy państwa przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego (powierzchnia lokalu mieszkalnego do 75 mkw., domu jednorodzinnego do 100 mkw. oraz odpowiednio 85 mkw. i 110 mkw. - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci; pozwolenie na budowę wydane zostało po 1 stycznia 2014 r.; ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę; jednorazowe prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków, dotyczące faktur wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę maksymalnie do dnia, do którego można będzie składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" - do 30 września 2018 r.).

Jaki jest maksymalny metraż mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?

Wielkość powierzchni użytkowej  lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 mkw., a domu jednorodzinnego - 100 mkw. i odpowiednio 85 mkw. i 110 mkw. - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci.

Jaka jest maksymalna cena za metr mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu?

Nieprzekraczalny limit ceny 1 m² powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania obejmowanego finansowym wsparciem będzie wyznaczać średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez poszczególnych wojewodów, obowiązującego dla danej gminy, pomnożona przez współczynnik 1,1. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany będzie odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,
  • średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120% wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Czy jest jakiś limit zarobków, które trzeba osiągać żeby skorzystać z programu?

Regulacje zawarte w projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie przewidują wprowadzenia limitu zarobków uprawniającego do skorzystania z finansowego wsparcia oferowanego w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” mogą mieć inne mieszkanie?

Nie mogą nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, określa więc ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent wsparcia (w przypadku małżeństw - żaden z małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

Czy z programu mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?

Beneficjentem finansowego wsparcia może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Skąd mam wiedzieć, u którego dewelopera dostępne są mieszkania w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Podobnie jak w przypadku realizacji programu „Rodzina na swoim”, po wejściu w życie ustawy banki, za pośrednictwem których będzie udzielane finansowe wsparcie, jak również sami sprzedawcy, będą podawać w swoich ofertach informację o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia na warunkach ustawy.

Czy w każdym banku, w którym będę się ubiegać o kredyt będzie można skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK na swojej stronie internetowej będzie aktualizował listę tych banków.

Na jakie dodatkowe wsparcie będzie można liczyć, jeśli po zakupie mieszkania w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” w rodzinie urodzi się dziecko?

Program przewiduje udzielenie beneficjentom jednorazowego dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, w związku z urodzeniem się trzeciego (lub kolejnego) dziecka lub przysposobieniem dziecka (jako trzeciego lub kolejnego w rodzinie) w okresie po zakupie mieszkania. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia z tytułu zaciągniętego uprzednio przez beneficjenta kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie tej formy wsparcia będzie obowiązywało przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe beneficjenta wsparcia.

Opracowano na podstawie: http://www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych?dzial=pytaniaWyraź swoją opinię/zdanie