facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Co powinien zawierać prospekt informacyjny od dewelopera?

Nim ostatecznie zdecydujemy się na danego dewelopera i mieszkanie, powinniśmy zapoznać się z prospektem informacyjnym inwestycji. Od zeszłego roku deweloper ma obowiązek przedstawić nam taki dokument. Co powinien zawierać?

Tzw. ustawa deweloperska nakłada na deweloperów pewne obowiązki. Jednym z nich jest sporządzenie i nieodpłatne doręczenie na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej prospektu informacyjnego inwestycji wraz z załącznikami.

Co ważne - w przypadku zmiany jakichkolwiek danych zawartych w prospekcie deweloper powinien o nich poinformować zainteresowanego. Ustawodawca jasno stwierdza, że powinno to nastąpić w czasie umożliwiającym zapoznanie się z treścią zmian przed zawarciem umowy deweloperskiej.  Te zapisy mają zapobiec sytuacji, w której zainteresowani są zaskakiwani zmianami zaraz przed podpisaniem umowy. Jednocześnie ten dokument powinien dać nabywcy pojęcie o ewentualnych ryzykach związanych z wybraną inwestycją.

Prospekt informacyjny (sporządzony wg wzoru) powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Prospekt podzielony jest na części dotyczące:

 • danych identyfikacyjnych i kontaktowych dotyczących dewelopera,
 • dotychczasowego doświadczenia dewelopera ze wskazaniem na zrealizowane inwestycje,
 • informacji czy przeciwko deweloperowi nie jest prowadzone (lub było) postępowanie egzekucyjne oraz czy nie występują roszczenia osób trzecich,
 • nieruchomości (gruntu i budynku) i przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym szczególnie:
  • statusu prawnego działki – czy jest obciążona (np. zabezpiecza kredyt bankowy),
  • planu zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek,
  • planowanych w promieniu 1km inwestycji infrastrukturalnych (nowe drogi, oczyszczalnie ścieków, spalarnie itp.),
  • niezbędnych zezwoleń,
  • harmonogramu przedsięwzięcia (w etapach), terminu zakończenia inwestycji i przeniesienia prawa własności nieruchomości,
  • podmiotu finansującego budowę,
  • zabezpieczeń interesów nabywców  (m.in. który bank prowadzi rachunek powierniczy),
 • warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej,
 • inne informacje – m.in. możliwości zapoznania się w biurze dewelopera przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z :
  • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
  • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • kopią pozwolenia na budowę;
  • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej;
  • projektem architektoniczno-budowlanym.

W osobnej – indywidualnej – części prospektu, przygotowanej na potrzeby konkretnej transakcji, będą zawarte informacje dotyczące wybranego przez nabywcę lokalu, standardzie jego wykończenia, zamontowanych instalacjach oraz dane dotyczące części wspólnej budynku. Tę część także należy dokładnie przestudiować, chociażby po to, aby oszacować nakłady, które będą konieczne, zanim będziemy mogli się przeprowadzić.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej. Do prospektu powinny zostać dołączone: rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego i wzór umowy deweloperskiej.

buz, portammdm.pl

Wzór prospektu - s. 15 tzw. ustawy deweloperskiej [PDF]

Wyraź swoją opinię/zdanie