facebook

Logo Biznes-Osiedlowy.pl

Szukaj lokali handlowo-usługowych i rozkręcaj swój biznes!

więcej

Twój biznes osiedlowy

Wyszukiwarka mieszkań

miasto

deweloper

powierzchnia [m2]

liczba pokoi

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego portalmdm.pl (dalej: „Regulamin”).
 2. Właścicielem oraz Administratorem Serwisu Internetowego portalmdm.pl (dalej: Serwis) jest: MFbiz.pl Bartosz Barabasz z siedzibą we Wrocławiu ul. Bacciarellego 48/2, 51-649 NIP: 898-204-09-03.
 3. Serwis w żaden sposób nie służy pośrednictwu w sprzedaży nieruchomości – umożliwia jedynie kontakt zainteresowanych osób z oferentem.
 4. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie są stroną jakiejkolwiek transakcji, zawartej na podstawie treści zamieszczanych w serwisie.
 5. Zapisy Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Serwisu. Podmioty korzystające z serwisu zobowiązane są do:
  • stosowania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • nienaruszania praw własności przemysłowej w szczególności chronionych znaków towarowych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku. Prawo własności przemysłowej;
  • poszanowania prawnie chronionej sfery dóbr osobistych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności podejmowania działań niezbędnych dla ochrony tych dóbr, zwłaszcza poprzez uzyskanie zgody zainteresowanych osób;
  • powstrzymywania się od zachowań naruszających przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2000 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • zapewnienia ochrony zbiorom danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych;
  • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  • stosowania przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku prawo prasowe;
  • realizacji postanowień przepisów regulujących działalność w zakresie Internetu, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym i ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o warunkowym dostępie.
 6. Serwis internetowy portalmdm.pl jest serwisem internetowym publikującym treści własne, informacje pochodzące od osób trzecich oraz od podmiotów współpracujących z Serwisem.
 7. Wszelkie publikowane w serwisie treści mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny.
PUBLIKACJA TREŚCI:
 1. W celu zamieszczenia oferty nieruchomości, spełniającej warunki rządowego programu MdM, należy zarejestrować się w serwisie.
 2. Serwis internetowy portalmdm.pl udostępnia zarejestrowanym użytkownikom – deweloperom, możliwość dodawania ofert sprzedaży nieruchomości, które spełniają warunki rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (dalej: MdM).
 3. Użytkownicy serwisu zobowiązują się do zamieszczania w serwisie wyłącznie ofert, które spełniają warunki programu MdM. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert, które nie spełniają warunków programu MdM.
 4. Serwis internetowy portalmdm.pl stanowi platformę umożliwiającą kontakt zainteresowanych osób z oferentem. Serwis nie jest podmiotem pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości. Wszelkie informację na temat konkretnej oferty należy uzyskać bezpośrednio u oferenta. Każda osoba korzystająca z serwisu zobowiązana jest do uzyskania wszelkich informacji na temat oferty bezpośrednio u dewelopera.
 5. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowane oferty – niepełne, niepoprawnie wprowadzone, czy też zawierające nieprawdziwe informacje.
 6. Właściciel oraz Administrator Serwisu dopełnia wszelkich starań aby informację zamieszczane na stronie były aktualne. Z uwagi na dużą liczbę zmiennych niektóre informacje zawarte na stronie mogą jednak okazać się nieaktualne. W celu zweryfikowania aktualności informacji zamieszczonych na stronie należy skontaktować się bezpośrednio z Oferentem lub Partnerem udostępniającym narzędzia porównawcze.
 7. Publikacja oferty w Serwisie następuje natychmiast po jej prawidłowym dodaniu (nie później niż po 72 godzinach). Administrator oraz Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do opóźnień w publikacji oferty. W przypadku problemów technicznych czy też konieczności weryfikacji zamieszczanych ofert - pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz warunkami rządowego programu MdM, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do opóźnienia w publikacji oferty.
 8. Oferty zamieszczane w Serwisie nie mogą zawierać innych informacji, aniżeli opis nieruchomości, dane na temat ceny nieruchomości, oraz informacje niezbędne do skontaktowania się z oferentem. Umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek innych informacji, bez zgody Administratora jest zabronione.
 9. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator  oraz Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA ORAZ ADMINISTRATORA SERWISU:
 1. Ze względu na specyfikę oraz złożoność procesu udzielania kredytu hipotecznego, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką bankową lub wybranym doradcą w celu zweryfikowania informacji zamieszczonych w Serwisie. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie odpowiada za efekty procedury uzyskiwania kredytu.
 2. Serwis jest udostępniony do użytkowania bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu roszczeń względem Właściciela oraz Administratora Serwisu.
 3. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji, czy też niedojścia do skutku transakcji, która ma związek z ofertą zamieszczoną w serwisie portalmdm.pl.
 4. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie odpowiada za treści zamieszczonych w serwisie reklam.
 5. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podejmowane przez Użytkowników Serwisu na podstawie zamieszczonych w Serwisie artykułów, materiałów, porad i informacji. Właściciel oraz Administrator Serwisu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za efekty tych działań, w szczególności dotyczących możliwości i warunków otrzymania kredytu czy zakupu innych produktów i usług u podmiotów współpracujących z Serwisem.
 6. Administrator oraz Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane w serwisie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów lub przekazów, które stwarzają stan naruszenia prawa lub zagrażają powstaniem naruszenia prawa. Każdy z korzystający ze strony zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego celem. Każdy korzystający z serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz nie umieszczania w serwisie treści naruszających dobre obyczaje.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:
 1. Administrator oraz Właściciel Serwisu chroni dane osobowe udostępnione przez podmioty korzystające z Serwisu. Dane te nie będą przekazywane, ani udostępniane osobom trzecim bez uzyskania zgody podmiotów których dotyczą.
 2. Każdy podmiot korzystający z Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych. Każdy podmiot korzystający z Serwisu ma również możliwość ich edycji oraz poprawiania.
 3. Udostępnienie błędnych lub nieprawdziwych danych, a także odmowa udostępnienia danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie stanowi naruszenie Regulaminu o skutkuje brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 4. Administrator oraz Właściciel Serwisu gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe podane przez podmioty korzystające z serwisu na potrzeby realizacji usług świadczonych przez Serwis.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Administrator oraz Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianie niniejszego Regulaminu każdy z podmiotów korzystających z Serwisu zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej portalmdm.pl. Nowy Regulamin obowiązuje od dnia podanego w tymże regulaminie.
 2. Regulamin Serwisu portalmdm.pl wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach Serwisu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu oraz działania Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca rejestracji podmiotu będącego właścicielem Serwisu.
 5. Akceptując Regulamin Serwisu użytkownik akceptuje równocześnie Politykę Prywatności Serwisu (www.portalmdm.pl/s/polityka-prywatnosci).
 6. Korzystanie z serwisu internetowego portalmdm.pl oznacza akceptację wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Osoby, które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu zobowiązane są do nie korzystania z Serwisu.
 7. Wszelkie nieprawidłowości związane z Regulaminem oraz działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@portalmdm.pl